Přeskočit na obsah

Soutěžní řád

SOUTĚŽNÍ ŘAD

 ÚSEK AKROBATICKÉHO LYŽOVÁNÍ

 2022/2023

Účinný od 1. 7. 2022 

1.              Úvod

 

 • Úsek akrobatického lyžování (dále jen ÚAL) Svazu lyžařů České republiky (dále jen SLČR) je samostatný řídicí a odborný orgán SLČR. Ve své činnosti se řídí Statutem ÚAL SLČR, schváleným Valnou hromadou ÚAL a Konferencí SLČR.
 • Tato pravidla navazují na normy SLČR a normy mezinárodní lyžařské federace FIS, pro účely národních soutěží má přednost tento soutěžní řád před pravidly
 • Aniž jsou jakkoli dotčena ustanovení tohoto soutěžního řádu, subsidiárně (podpůrně) se použijí pravidla mezinárodní lyžařské federace FIS. Pro odstranění rozporů se má za to, že okolnosti tímto soutěžním řádem neregulované budou řešeny přiměřeně dle pravidel Mezinárodní federace FIS, které jsou platné ke dni, v němž je daná skutečnost řešena.

2.             Závody v akrobatických disciplínách SLČR

 

 • Závody v akrobatických disciplínách
 • Pro účely tohoto Soutěžního řádu jsou za závody v akrobatických disciplínách považovány závody v disciplíně akrobatický sjezd (dále jen MO) a paralelní akrobatický sjezd (dále jen DM), Skicross (dálen jen SX), akrobatické skoky (dále jen AE) Slopestyle (dále jen SS) a Big Air (dále jen BA). Pravidla těchto disciplín jsou součástí platných Pravidel lyžařských závodů v AL a není-li takových pravidel, pak dle pravidel FIS.
 • Disciplíny MO a DM se řídí tímto soutěžním řádem a pravidly
 • Disciplína SX se řídí tímto soutěžním řádem a pravidly
 • Disciplína AE se řídí tímto soutěžním řádem a pravidly
 • Disciplíny SS a BA se řídí tímto soutěžním řádem a pravidly
 • Termíny závodů SLČR v akrobatických disciplínách jsou uvedeny v Kalendáři závodů a budou zveřejněny na webových stránkách SLČR v sekci Akrobatické lyžování.
 • Kategorie dle pohlaví.
 • Závodníci ve všech disciplínách jsou rozděleni podle pohlaví.
 • Věkové kategorie
 • Věková kategorie, ve které bude každý jednotlivý závodník závodit, je určena dnem výročí narození (narozeniny) závodníka, jenž dosáhne v průběhu kalendářního roku (leden – prosinec), do kterého spadá počátek soutěžního roku, v němž daná soutěž probíhá. Závodní rok začíná 1. července a končí 30. června následujícího
 • Věkové kategorie pro AE:
kategorie věk
předžáci (PŽ) 6 – 12 let
žáci  (Ž) 13 – 15 let
muži (S) 16+ let
 • Věkové kategorie MO:
kategorie ročník
předžáci/předžačky (PŽ) 9 let a mladší
mladší žáci/žačky (MLŽ)   10-12 let
starší žáci/žačky(STŽ) 13-15 let
junioři/juniorky (J) 16-19 let
muži/ženy (S) 19 let a starší
 • Závody MO a DM v kategorii předžáků jsou závody, které se pořádají podle formátu, jenž je popsán v Manuálu bodových rozhodčích ÚAL (Dále jen Manuál BRAL ÚAL).
 • Věkové kategorie SX:
kategorie ročník
předžáci (PŽ) * 2009 a mladší
žáci (Ž) * 2007 – 2010
Junioři (J) 2000 – 2004
senioři (S) 2004 a starší
Hobby ** 2005 a starší
 • pro všechny mládežnické kategorie (PŽ) a (Ž) platí, že v případě velmi malého počtu přihlášených může pořadatel kategorie sloučit.

**         kategorii hobby nemusí pořadatel vždy vypsat

 • Věkové kategorie pro SS a BA :
kategorie věk
Děti  (D) 6 – 14 let
Muži (M) 15 +  let
 • V závodech Českého poháru je závodník oprávněn startovat ve své kategorii svého pohlaví. Závodník má možnost startovat ve starší kategorii na základě tzv.

„postaršení“ předaném ÚAL příslušným lyžařským oddílem (podepsaném zákonným zástupcem) v termínu do prvních závodů. „Postaršit“ je možné, ale maximálně o jeden rok, tedy z posledního ročníku kategorie. V kategorii, v které však startoval při svém prvním startu v rámci daného ročníku, pak startuje a bude klasifikován ve všech závodech i v celkovém pořadí Českého poháru tohoto soutěžního ročníku.

 • V závodech Českého poháru může Soutěžní výbor ve výjimečných případech (nízký počet závodníků v kategorii, stav závodních tratí, špatné sněhové nebo povětrnostní podmínky) a na základě návrhu Hlavního rozhodčího (HR) kategorie jednoho pohlaví slučovat. O tomto sloučení je povinen zástupce soutěžního výboru informovat vedoucí družstev nejpozději na poslední poradě vedoucích družstev před zahájením oficiálního tréninku. Toto sloučení se týká pouze vyhodnocení výsledků v jednotlivém závodě. Pro celkové pořadí Českého poháru je pořadatel povinen zajistit ve výsledcích závodu uvedení pořadí po kategoriích v souladu s
 • V závodě Mistrovství České republiky se pořadí závodníků vyhlašuje zásadně po kategoriích v souladu s V případě, že v kategorii je nižší počet závodníků, než tři, vyhlásí se pouze pořadí a závodníci obdrží diplom. Nevyhlašuje se Mistr ČR a není povinností pořadatele závodníkům přidělit ceny.
 • Závody Evropského a Světového poháru a závody kategorie FIS pořádané na území ČR se řídí platnými Mezinárodními pravidly FIS pro akrobatické lyžování bez výjimek.
 • Podmínky účasti na závodech a akcích pořádaných SLČR a ÚAL
 • Závodníci a trenéři jsou povinni znát Pravidla lyžařských závodů a při všech závodech a akcích pořádaných SLČR nebo ÚAL se jimi řídit. Pro odstranění pochybností se mají na mysli příslušná národní pravidla a v případě, že neexistují, příslušná pravidla FIS.
 • Všichni závodníci, za nezletilé jejich zákonní zástupci, berou na vědomí, že se zúčastňují závodů na vlastní nebezpečí a berou na sebe všechna rizika ze svého zranění a poškození majetku během závodů a akcí pořádaných SLČR nebo ÚAL aniž jsou dotčena kogentní ustanovení zákonů ČR
 • Při prezentaci na závody pořádané SLČR je závodník povinen předložit platný členský průkaz SLČR a doklad o lékařské prohlídce, ne starší jednoho roku. Závodníci, kteří při prezentaci nepředloží tyto platné doklady, nebudou připuštěni ke startu v závodech SLČR.
 • Pořadatel je dále oprávněn odepřít start a vykázat závodníka z prostoru závodiště, který je zjevně nezpůsobilý např. vlivem omamných a psychotropních látek, aniž jsou tím jakkoliv dotčena jiná regulativní pravidla či ustanovení.
 • Podmínky účasti na Mistrovství ČR (dále jen MČR)
 • Právo účasti na MČR v příslušné disciplíně a kategorii mají členové
 • Právo účasti na MČR mají všichni členové SLČR registrovaní v ÚAL, kteří jsou řádně přihlášeni v souladu s platnými PLZ a v termínu stanoveném propozicemi MČR.
 • MČR se mohou zúčastnit zahraniční závodníci, na které se ale nevztahují výhody poskytované SLČR. Zahraniční závodník může být hodnocen v rámci soutěže, nemůže však být vyhlášen mistrem, popřípadě prvním či druhým vicemistrem ČR.
 • V případě, že pořadatel bude nucen z různých důvodů omezit počet startujících, je povinen umožnit účast všem členům RD, SCM, TCM a SpS ÚAL. Ustanovení omezující účast na M-ČR musí být předem schválena Vedením ÚAL SLČR a uvedena v propozicích závodu.
 • Podmínky účasti v Českém poháru
 • Právo účasti na Českém poháru (dále jen ČP) mají všichni členové SLČR registrovaní v ÚAL, kteří jsou řádně přihlášeni v souladu s platnými pravidly a v termínu stanoveném propozicemi ČP.
 • Závodů se mohou zúčastnit zahraniční závodníci, na které se ale nevztahují výhody poskytované SLČR.
 • V případě, že pořadatel bude nucen z různých důvodů omezit počet startujících, je povinen umožnit účast všem členům RD, SCM, TCM a SpS ÚAL. Ustanovení omezující účast na ČP musí být předem schválena ÚAL SLČR a uvedena výrazně v propozicích závodu.
 • Podmínky účasti v závodech FIS pořádaných SLČR
 • Všechny závody FIS na území ČR se konají podle pravidel FIS (ICR).
 • Přednostní právo účasti na závodech FIS v ČR mají členové reprezentačního družstva AL a členové SCM, TCM a SpS ÚAL.
 • V případě vyššího počtu přihlášených domácích závodníků, soutěžní výbor závodu omezí účast podle průběžného hodnocení ČP. V případě shody pořadí při prvním závodě, se bere v úvahu žebříček z loňské sezóny
 • Účastníky přihlašuje k závodům FIS pouze příslušná národní federace

3.             Hodnocení soutěží

 • Český pohár
 • Do hodnocení soutěže závodu ČP jednotlivců se každému závodníkovi započítávají body ze závodů ČP dle tabulky bodů za umístění.
 • Vítězem soutěže jednotlivců v příslušné kategorii a disciplíně se stane závodník, který dosáhne nejvyššího součtu bodů započítávaných do hodnocení soutěže

jednotlivců. V případě rovnosti bodů vítězí ten závodník, který má vyšší součet bodových ohodnocení udělených rozhodčími. Pokud je i v tomto součtu rovnost, získávají závodníci v ČP v příslušné disciplíně stejné pořadí.

 • Tabulka bodů za umístění v závodě ČP, finálový závod ČP je hodnocen dvojnásobným počtem bodů.
Umístění závodníka v závodě Přidělené body v kategorii
1. místo 50
2. místo 40
3. místo 30
4. místo 25
5. místo 20
6. místo 18
7. místo 16
8. místo 14
9. místo 12
10. místo 11
11. místo 10
12. místo 9
13. místo 8
14. místo 7
15. místo 6
16. místo 5
17. místo 4
18. místo 3
19. místo 2
20. místo 1
 • V disciplíně SS a BA je dvojnásobný počet bodů do žebříčku ČP udělen za MČR, nikoliv za finálový závod ČP.
 • V disciplíně SX si závodníci kategorie žáků si na českém poháru vyjíždějí skicrossové Z nich se sestavuje po každém závodě ČP žákovské kategorie pořadí pro losování do následujícíciho závodu.

Výpočet hodnoty bodů:

Hodnoty dvou nejlepších závodů Českého poháru v sezóně se sečtou a vydělí dvěma. V případě pouze jednoho výsledku se tento dělí taktéž dvěma.

 • Příklad : závodník jednou 1.místo, jednou 5. místo (50+20´=70/2= 35 skicrossových bodů)
 • Příklad : závodník jednou 1.místo,, pouze jeden výsledek 50 / 2 = 25 skicrossových bodů

Výpočet do nové sezóny:.

 • pro první závod v nové sezóně platí žebříček vypočtený ze všech závodů ČP z minulé sezóny.
 • když přibude hodnota z nového závodu, nejstarší hodnota závodu se pro výpočet škrtá. Takto se bude výpočet posouvat až do konce sezóny
 • pro další sezónu bude opět přepočítán žebříček ze všech závodů sezóny letošní, .

Hodnota skikrosových bodů slouží jako pomocný nástroj pro nominace na žákovské závody jako jsou Zimní olympiády mládeže YOG, EYOF, ZODM. V případě, že konkrétní nominace nemá závodníky se skikrosovými body, může býti tato nominace doplněna o závodníka podle hodnoty alpských bodů. V tomto případě musí mít závodník ale kromě alpských bodů také minimálně jeden start v jakémkoliv závodu skicrossu Českého poháru.

4.             Rozhodčí (MO, DM, SS, HP)

 • Hodnocení závodníků probíhá v souladu s pravidly FIS. Závody před žáků v MO se hodnotí podle Manuálu bodových rozhodčích ÚAL (Dále jen Manuál BRAL ÚAL)
 • Odměny rozhodčím a činovníkům závodu jsou poskytovány dle regulí SLČR.
 • Bodové rozhodčí AL (dále BRAL) pro závody MO a DM schvaluje Rada disciplíny BRAL pro závody SS a BA schvaluje rada disciplíny SS a BA. Nezbytnou podmínkou pro nominaci BRAL na příslušnou sezónu je absolvování českého semináře BRAL nebo semináře FIS před touto sezónou. Seznam BRAL s kvalifikací pro příslušnou sezónu je součástí Kalendáře.
 • Technické delegáty (TD) a hlavní rozhodčí (HR) schvaluje Rada ÚAL.

5.             Povinnosti pořadatele závodů

 • Distribuce propozic
 • Propozice závodů uveřejňuje pořadatel na webových stránkách SLČR v sekci Akrobatické lyžování nejpozději 3 týdny před konáním závodů.
 • Pracovník STK ÚAL SLČR je oprávněn nejpozději 2 týdny před konáním vyzvat pořadatele k úpravám
 • Výsledkové listiny a jejich distribuce
 • Obsah a forma výsledkových listin je dána pravidly závodů. Výsledkové listiny musí být rozeslány na adresy vedoucích lyžařských oddílů AL a zveřejněny na webových stránkách SLČR v sekci Akrobatické lyžování bez zbytečného
 • Podmínky pro rozhodčí
 • Každý pořadatel závodu je povinen připravit v dostatečném množství všechny formuláře pro rozhodčí pro příslušnou disciplínu. Bodovací kartičky BRAL budou k dispozici ke stažení na webu SLČR v sekci Akrobatické lyžování nejméně 1 týden před prvním závodem sezóny.
 • Pořadatel je povinen zajistit bezpečné stanoviště pro rozhodčí.
 • Pořadatel je povinen zajistit ubytování pro rozhodčí a TD
 • Podmínky pro elektronické měření
 • Pořadatel je povinen zajistit odpovídající zajištění zázemí pro elektronické měření závodů.
 • Ostatní
 • V ostatním se řídí práva a povinnosti pořadatelů individuálními smlouvami mezi pořadatelem a SLČR, jejichž předmětem je zajištění pořádání závodů.

6.             Závěrečná ustanovení

 • Tento soutěžní řád byl schválen radou ÚAL SLČR a nabývá účinnosti dnem 7. 2022.
 • Účinnost tohoto soutěžního řádu trvá do 7. 2023, přičemž přijetím nového soutěžního řádu je ukončena platnost a účinnost tohoto soutěžního řádu.

…………………………………………                                                           …………………………………………….

Michal Peč                                                      Roman Dalecký

Předseda STK ÚAL SLČR                                         Předseda ÚAL SLČR